fbpx

Het aankopen van vastgoed als bescherming tegen inflatie?

Dat het geld op uw spaarboekje niet veel meer opbrengt, is geen nieuws meer: lage rentevoeten spelen ons al een tijdje parten. Maar als we kijken naar hoe de consumptieprijsindex (het prijsniveau van de goederen en diensten die worden aangekocht door gezinnen) steeg van 0,89% in maart naar 1,23% in april, dan beseffen we dat ook de toenemende inflatie een rol speelt in hoe men tegenover sparen staat. Het betekent concreet dat uw koopkracht erop achteruit gaat als het rendement op uw belegging niet even hard groeit als de inflatie –en die inflatie zou bovendien nog kunnen stijgen volgens voorspellingen van economen. Wij buigen ons in dit artikel over hoe uw vastgoed investering zich hier tegenover verhoudt.

Uit de cijfers die gepubliceerd werden in maart 2021, bleek dat de gemiddelde prijsevolutie over de laatste 4 kwartalen 4,2% bedroeg, beduidend meer dus dan de inflatie op basis van de consumptieprijsindex.

Vastgoedinvestering versus inflatie

Twee factoren spelen een rol in deze kwestie: enerzijds moeten we kijken naar het directe huurrendement en anderzijds naar de evolutie van de waarde van het vastgoed.

Over het eerste kunnen we kort zijn: door de huurindexatie (het percentage waarmee de huurprijs jaarlijks stijgt), wordt de huur rechtstreeks gekoppeld aan de inflatieontwikkeling. Hierdoor wordt een stijgende inflatie rendement-neutraal gemaakt dankzij de huurinkomsten.

Daarnaast is het belangrijk om de evolutie van de vastgoedprijzen naast de evolutie van de inflatie te leggen en te kijken hoe deze twee zich tegenover elkaar verhouden. Statbel, het Belgische statistiekbureau, berekent periodiek de zogeheten “vastgoed inflatie”. Dit cijfer geeft weer hoe de prijs van eenzelfde onroerend goed evolueert doorheen de jaren –met andere woorden: hoeveel zou u vandaag extra moeten betalen om dezelfde woning te kunnen verwerven?

Vastgoedinvestering als natuurlijke verzekering

Uit bovenstaande blijkt dus dat uw onroerend vermogen als het ware kan dienen als een natuurlijke verzekering tegen een stijgende inflatie. De huurindexatie voorkomt immers een afzwakking van uw huurrendement en de huidige prijsevoluties op de vastgoedmarkt bieden perspectief op een welgekomen extra rendement.

Wij denken bij Wijns Vastgoed dat de huidige vastgoedprijzen, ondanks de positieve prijsevolutie van het afgelopen jaar, geen sterke daling zullen kennen. Het wegvallen van de woonbonus in 2020 werd immers gecompenseerd door de lagere registratierechten op de aankoop van de eigen woning. De instapdrempel om vastgoed aan te kopen is dus verlaagd, waardoor het aantal transacties op peil blijft;

Ook wat betreft investeringsvastgoed blijven de economische omstandigheden gunstig: de gemiddelde rente voor een financiering op 15 jaar met een vaste rentevoet kende in april weliswaar een lichte stijging, maar blijft nog steeds onder de 1,3%. De meeste economen gaan uit van een scenario waarbij de inflatie licht zou kunnen stijgen, implicerend dat ook de rente licht zou kunnen stijgen, maar grote structurele rentewijzigingen worden niet verwacht.

Dit betekent dan ook dat u nog steeds optimaal gebruik kunt maken van een externe financiering om het rendement op uw vastgoed investering te maximaliseren.

BIV 500 577