fbpx

Wat is een bodemattest?

Een bodemattest is een informatief document waarin informatie is opgenomen omtrent de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel.

Een bodemattest is verplicht bij de verkoop van uw onroerend goed!

De overheid neemt sinds enige jaren maatregelen om gronden te saneren en verontreiniging te voorkomen. In dit kader werd het bodemattest in het leven geroepen.

Wat is een bodemattest?

Het bodemattest bevat alle bekende gegevens over de bodemkwaliteit van de grond en wordt afgeleverd door OVAM. Het wordt opgemaakt per kadastraal perceel.

Wanneer het perceel niet gekend is in de databank van OVAM, wordt er een zogenaamd ‘blanco’ bodemattest afgeleverd. Dit betekent echter niet dat deze grond niet vervuild kan zijn, maar geeft enkel aan dat OVAM geen weet heeft van enige verontreiniging op dit perceel.

Wanneer heb je een bodemattest nodig?

Hoewel de inhoud van het bodemattest louter informatief is, kan de verkoop van een onroerend goed niet doorgaan zonder goedkeuring vanwege OVAM.

Ten laatste op het ogenblik dat de verkoop van een pand tot stand komt dient de koper kennis gekregen te hebben van de inhoud van het bodemattest.

Hoe vraag je een bodemattest aan?

Een bodemattest wordt afgeleverd door OVAM. De aanvraag kan zowel schriftelijk als digitaal gebeuren. Het opvragen van het bodemattest dient in principe te gebeuren ten laste en op kosten van de verkoper. Het is vaak de vastgoedmakelaar of notaris wie hiervoor het nodige zal ondernemen in opdracht van de verkoper. 

Wat als mijn grond verontreinigd blijkt te zijn?

Indien uit het bodemattest blijkt dat er een risico-activiteit (bv. een milieuvervuilende activiteit of de aanwezigheid van een grote stookolietank) op het perceel grond zou zijn uitgevoerd, dan moet er een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd worden op desbetreffend perceel.

Dit oriënterend bodemonderzoek dient te gebeuren door een erkend bodemsaneringsdeskundige: deze neemt stalen van de grond en voert een analyse uit om te controleren of er vervuiling aanwezig is. De bodemsaneringsdeskundige dient zijn rapport in bij OVAM. Als de OVAM na dit OBO vaststelt dat de grond niet vervuild is, kan de overdracht plaatsvinden.

Zijn er wel sporen van verontreiniging aangetroffen, dan moet de bodemsaneringsdeskundige zijn werkzaamheden verder zetten: er zal dan een diepgaand beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden (d.i. een grondige analyse waarbij de verontreiniging gedetailleerd in kaart wordt gebracht en waarbij eventueel een saneringsplan wordt opgemaakt). Na studie van dit detailrapport beslist OVAM dan of er saneringswerken moeten plaatsvinden en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Op dat ogenblik dienen verdere afspraken gemaakt te worden tussen koper en verkoper over de uitvoering en kostprijs van deze werken. M.a.w. een bodemsaneringsproject wordt opgestart. Pas dan kan de overdracht van het perceel grond plaatsvinden.

In sommige gevallen kan je bij OVAM een vrijstelling van onderzoeksplicht, dan wel een vrijstelling van saneringsplicht aanvragen.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577