fbpx

Wat is een compromis?

Een compromis of beter gezegd, een onderhandse verkoopovereenkomst is het document dat het geheel van rechten en plichten omschrijft van de verkoper en de koper.

Is een compromis definitief?

Ja. Het compromis wordt ook vaak de ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ genoemd. Maar beide benamingen zijn eigenlijk misleidend. Ze wekken de indruk dat de verkoop niet definitief is en dat klopt niet. De verkoop is wel degelijk definitief. Daarom gebruik je beter de benaming ‘onderhandse verkoopovereenkomst’.

Wilsovereenstemming

Een akkoord komt tot stand wanneer een aanbod van de ene partij aanvaard wordt door de andere partij. Er dient tussen partijen (koper en verkoper) een wilsovereenstemming te zijn over zowel het voorwerp van de verkoop, de prijs van het verkochte goed als de identiteit van de partijen.

Opgelet: wanneer een woning op de website van Wijns Vastgoed of een andere immo-site wordt geplaatst, maakt dit nog geen officieel aanbod uit. Het is de koper die als eerste een bod moet uitbrengen. Vervolgens is het aan de verkoper om te beslissen of hij dit bod al dan niet aanvaardt. Kan de verkoper zich vinden in het bod van de koper, dan komt de koop in principe reeds tot stand, zelfs al hebben partijen hierover nog niets op papier gezet!

Obstakels

Er zijn al snel heel wat discussiepunten tussen partijen omdat niet alle modaliteiten van de verkoop van bij het begin duidelijk op schrift gesteld worden.

Zitten die zonnepanelen nu in de prijs begrepen of niet? Wordt aan de koper een opschortende voorwaarde toegestaan tot het verkrijgen van een krediet?
Als deze vragen onopgelost zijn op het ogenblik dat de verkoop tot stand komt, hoeft de verkoper daar eigenlijk geen rekening mee te houden, want ze maken zogezegd geen deel uit van het akkoord.

Je zorgt er dus best voor dat de belangrijkste verkoopvoorwaarden op papier staan vooraleer een akkoord wordt bereikt. Wil je hierover meer weten? Neem dan gerust contact op met onze makelaars!

Is er een oplossing voor deze obstakels? Ja, een aankoopbelofte!

We zorgen dat een bod van een koper schriftelijk wordt vastgelegd in een aankoopbelofte, waarin de belangrijkste voorwaarden waartegen de koper wil aankopen zijn opgenomen. Deze aankoopbelofte wordt vervolgens overgemaakt aan de verkoper, die vrij is om dit aanbod al dan niet te aanvaarden.

Geeft de verkoper zijn akkoord aan de aankoopbelofte, dan gaan we zo snel mogelijk over tot het ondertekenen van de onderhandse overeenkomst met alle partijen.
Het belang van de onderhandse verkoopovereenkomst mag niet worden onderschat.
Een onderhandse verkoopovereenkomst is bindend tussen koper en verkoper en vormt de basis voor de opmaak van de notariële verkoopakte.

Belang van de notariële akte

Waarom moet er dan eigenlijk nog een notariële akte verleden worden? Enkel de notariële akte is een authentieke akte, wat betekend dat zij rechtszekerheid biedt en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor.
De notaris zal deze akte dan overschrijven op het hypotheekkantoor en vanaf dat ogenblik weet de buitenwereld dat de koper de nieuwe eigenaar van de woning is.

In de periode tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte zal de notaris een aantal (wettelijk verplichte) opzoekingen verrichten. Pas ná deze controles en de resultaten bekend zijn, zal de notariële akte kunnen worden getekend.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577