fbpx

Wat is klein beschrijf?

Koop je een woning aan dan ben je steeds verkooprechten (beter bekend als registratierechten) verschuldigd, in Vlaanderen bedraagt dit 10% op de verkoopprijs. Bij de aankoop van een bescheiden woning kun je in sommige gevallen een vermindering van de registratierechten genieten, het zgn. ‘klein beschrijf’. In dat geval betaal je niet 10%, maar 5% op de verkoopprijs van het onroerend goed.

Voorwaarden klein beschrijf

Als koper kun je een verminderd recht bij aankoop van een bescheiden woning genieten onder volgende voorwaarden:

1. Op het moment van de aankoop mag (mogen) de koper(s) geen andere huizen bestemd voor bewoning bezitten in volle of blote eigendom. Woningen die verkregen zijn via erfenis van ouders of grootouders worden niet meegerekend.

2. De belangrijkste voorwaarde is de maximale hoogte van het niet-geïndexeerde K.I. van de woning. Het K.I. mag niet meer bedragen dan:

 • 745,00 euro als men geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft;
 • 845,00 euro als men 3 of 4 kinderen ten laste heeft;
 • 945,00 euro als men 5 of 6 kinderen ten laste heeft;
 • 1045,00 euro als men meer dan 6 kinderen ten laste heeft.

Voor de berekening van voornoemde maximumbedragen zal men rekening houden met alle onroerende goederen die de koper bezit, daarin worden dus ook alle onroerende goederen in België meegerekend die de koper reeds bezat op het moment van de aankoop. Echter, sommige onroerende goederen zullen niet meegerekend worden:

 • Goederen die de koper of zijn/haar echtgeno(o)t(e) in blote eigendom bezitten op het moment van de aankoop, op voorwaarde dat ze verkregen zijn uit een erfenis van een bloedverwant in opgaande lijn (vb. ouder of grootouder).
 • Goederen die de koper en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) op het moment van de aankoop in volle eigendom bezitten, als onderstaande voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
  • het pand moet in volle of blote eigendom verkregen zijn uit een erfenis van een bloedverwant in opgaande lijn.
  • het K.I. van de geërfde goederen moet minder bedragen dan 25% van bovenvermelde maxima.

3. Een laatste voorwaarde is dat de koper(s) ingeschreven moet (moeten) zijn in het bevolkingsregister op het adres waar het onroerend goed gelegen is, dit binnen 3 jaar te rekenen vanaf de authentieke akte en voor een ononderbroken periode van 3 jaar. Voldoet de koper niet aan deze voorwaarde, dan zal de koper een boete moeten betalen aan de fiscus en daarnaast de resterende 5% registratierechten moeten bijbetalen. Daarenboven moet de koper steeds een natuurlijk persoon zijn. Een vennootschap kan nooit van de vermindering genieten.

Kan ik van de vermindering genieten voor de aankoop van bouwgrond?

Voor de aankoop van bouwgrond in Vlaanderen kan je niet onmiddellijk genieten van klein beschrijf. In eerste instantie moet men het volledige bedrag, dus 10%, betalen. Achteraf is er een mogelijkheid om 5% te recupereren als je als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • je bouwt een bescheiden woning;
 • je voldoet aan alle voorwaarden om te genieten van klein beschrijf (zie supra);
 • je dient een verzoekschrift tot teruggave in bij de Vlaamse Belastingdienst.

Herschatting K.I.

Wanneer er fysieke aanpassingen aan het gebouw gebeurd zijn die het K.I. met minstens €50 of 15 % vermeerderen of verminderen, wordt het kadastraal inkomen herschat. ​Ook als een bebouwd perceel gesplitst of samengevoegd​ wordt met een ander perceel, moet er een herschatting gebeuren. Bij voltooiing van nieuwbouw‐ of renovatiewerken moet je binnen 30 dagen schriftelijk de datum van voltooiing overmaken aan het bevoegde controlekantoor van het kadaster. Anders loop je risico op een administratieve of strafrechtelijke boete.

Er zal iemand langskomen om een nieuw kadastraal inkomen te bepalen. Dit bedrag krijg je meegedeeld via een aangetekende brief.

In het kader van een verkoop van een bescheiden woning, zal de notaris aan het kadaster vragen om na te gaan of het K.I. nog steeds overeenkomt met de huidige waarde van de woning. Deze herziening bij verkoop werkt met terugwerkende kracht, dit heeft als gevolg dat de koper in sommige gevallen toch de kans loopt om onder het gewoon tarief van 10% te vallen, indien kan aangetoond worden dat het K.I. op het ogenblik van de verkoop niet overeenstemt met de werkelijke toestand.

BIV 500 577